top of page

Bus   Madarao-Nozawa​

Madarao kogen hotel 9:30  ⇒ 10:25Nozawa No1 Parking(Gondra) ⇒ 10:35 Nozawa onsen 

Madarao kogen hotel 17:20  ⇒ 18:15 Nozawa onsen 

Nozawa onsen   8:15    9:20    Madarao kogen hotel

 

Nozawa onsen   15:55  16:05 Nozawa No1 Parking(Gondra)  17:05  Madarao kogen hotel

bottom of page